Boxer's fracture: Gãy xương bàn tay hay gặp ở người đấm bốc