Chi trên (tay)

Tật thừa ngón tay

Gãy xương bàn tay